ANSYS 16.0 AIM 案例操作演示(英文教学)

ANSYS 16.0 AIM 案例操作演示(英文教学) 扫二维码继续学习

英文,含帮助手册和模型文件

免费

欢迎加入:

结构仿真交流QQ群:416831098
ANSYS仿真集训营QQ群:340359680

 

├─Tutorials
│      AIM_R16_WS01_Exhaust_Manifold.pdf
│      AIM_R16_WS01_Exhaust_Manifold.zip
│      AIM_R16_WS02_Rear_Spoiler.pdf
│      AIM_R16_WS02_Rear_Spoiler.zip
│      AIM_R16_WS03_Electronic_Board.pdf
│      AIM_R16_WS03_Electronic_Board.zip
│      AIM_R16_WS04_Wind_Turbine.pdf
│      AIM_R16_WS04_Wind_Turbine.zip
│      AIM_R16_WS05_Heat_Sink.pdf
│      AIM_R16_WS05_Heat_Sink.zip
│      AIM_R16_WS06_Soldering_Iron.pdf
│      AIM_R16_WS06_Soldering_Iron.zip
│      AIM_R16_WS07_Butterfly_Valve.pdf
│      AIM_R16_WS07_Butterfly_Valve.zip
│      AIM_R16_WS08_Jounaling_Scripting.pdf
│      AIM_R16_WS08_Jouranling_Scripting.zip
│      AIM_R16_WS09_Pipe_Assembly.pdf
│      AIM_R16_WS09_Pipe_Assembly.zip
│      
└─Videos
        v_AIM_160_CappingSurfaces.mp4
        v_AIM_160_Connections.mp4
        v_AIM_160_Convergence.mp4
        v_AIM_160_Expressions_Location.mp4
        v_AIM_160_FluidFlowOverview.mp4
        v_AIM_160_FSIOverview.mp4
        v_AIM_160_Locations.mp4
        v_AIM_160_Materials.mp4
        v_AIM_160_ModalStructuralOverview.mp4
        v_AIM_160_NamedExpressionsValues.mp4
        v_AIM_160_ResultsCalculatedValues.mp4
        v_AIM_160_ResultsContoursonStreamlines.mp4
        v_AIM_160_ResultsViewing.mp4
        v_AIM_160_SelectionSets.mp4
        v_AIM_160_SpaceClaimAIMOverview.mp4
        v_AIM_160_StaticStructuralOverview.mp4
        v_AIM_160_SteadyStateThermalOverview.mp4
        v_AIM_160_ThermalElectricConductionOverview.mp4
        v_AIM_160_Workflow_ChineseCaptions.mp4
        v_AIM_160_WorkspaceQuickTour_ChineseCaptions.mp4
        

点击这里给我发消息